» » Πάνος Μαρίνος, Τών. Άγα - Λ. Τζουλάκη - Φτάνει Ο Καημός / Άφου Εμείς Τη Βρίσκουμε

Πάνος Μαρίνος, Τών. Άγα - Λ. Τζουλάκη - Φτάνει Ο Καημός / Άφου Εμείς Τη Βρίσκουμε download album

 • Performer: Πάνος Μαρίνος
 • Album: Φτάνει Ο Καημός / Άφου Εμείς Τη Βρίσκουμε
 • FLAC: 1847 mb | MP3: 1164 mb
 • Released: 1974
 • Style: Laïkó
 • Rating: 4.5/5
 • Votes: 595
 • Format: MP1 VOC VQF RA MOD AAC APE
Πάνος Μαρίνος, Τών. Άγα - Λ. Τζουλάκη - Φτάνει Ο Καημός / Άφου Εμείς Τη Βρίσκουμε download album

Complete your D. Politis collection. Discover what's missing in your D. Politis discography. Shop D. Politis Vinyl and CDs.

ῶν οὐρανίων ταγμάτων. ῶν φιλεόρτων τὰ πλήθη, δεῦτε συνδράμωμεν, τῇ μνήμῃ τῆς ἐνδόξου καὶ σεπτῆς ἀθλοφόρου∙ Κυριακὴ γὰρ ἡ μάρτυς πάντας ἡμᾶς, συνεκάλεσε σήμερον, εἰς εὐωχίαν ἀθάνατον τὰς αὐτῆς ἀριστείας παραθέμενοι. Τὴν ἱεράν σου εἰκόνα κατασπαζόμεθα, νῦν αἰσθητῶς ἁγία, νοερῶς δὲ τὰ θεῖα, λείψανά σου πάντες ἀπὸ ψυχῆς, προσκυνοῦμεν, Κυριακή, ἐκδυσωποῦντες βλάβης παντοδαπῆς, καὶ κινδύνου ἡμᾶς ῥύεσθαι. κδοση Δευτέρα (Β) Αθήνα : Ανδρέας Β. Πάσχας, 1914. ρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος, Παπαγιάννης. ύστημα Τυπικού των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού καταρτισθέν επί τη βάσει της τυπικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. κδοση Πρώτη (Α). Αθήνα : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2006. 055, ISBN 960-315-554-3.

άνος Πιλάτος + Αστικό Σύνδρομο, Athens, Greece. ία ακόμη πορεία μύησης, ένα ακόμη μονοπάτι ανόρθωσης. Album που αποτέλεσε ένα στοίχημα τεσσάρων ετών. να πείσμα και μία μύηση. α ελάχιστα εναπομείναντα κομμάτια του δίσκου διατίθενται αποκλειστικά στο Δισκοπωλείο-Label Imantas (Σαρρή 46, Ψυρρή, 200m από ΗΣΑΠ Θησείου) και, καθώς έκανε και ένα πέρασμα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, σε λίγο καιρό θα διατίθεται και σε MP3 free download format στο YouTube κανάλι του label μας, PMProom. σο για συναυλιακή επιστροφή μας, αυτό είναι κάτι που θα μπορέσουμε να το δούμε την επόμενη σεζόν, με τις όποιες πιθανές αλλαγές ή ανανεώσεις συνεργασίας. υχαριστούμε για τη στήριξη. άνος Πιλάτος + Αστικό Σύνδρομο.

τε ἐν σταδίῳ ἀκλινῶς, τῇ τῶν ἀθλοφόρων χορείᾳ ἐχώρησας, καὶ στολὴν τῆς ψυχῆς ἐπέχρωσας, ῥοαῖς αἱμάτων σου, θεοφόρε Ζηνόβιε, Κιλίκων τὸ κλέος, ἰατρῶν ὡράϊσμα τὸ πολυτίμητον, τότε ὡς ἀμώμητον θῦμα προσηνέχθης, χαίρων τῷ Κτίστῃ καὶ Θεῷ ἡμῶν, μάρτυς θεσπέσιε. χος β΄. Ἑλκυσθέντες ὑπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἄληκτον μακαριότητα ἐπιποθήσαντες, τὴν ἐπὶ γῆς οὐσίαν ὑμῶν ἠρνήσασθε, τοὺς πένητας πλουτίζοντες.

More albums from Πάνος Κιάμος: Δεν Θέλω Επαφή by Πάνος Κιάμος. ια Αγάπη Ετοιμάσου by Πάνος Κιάμος. Live – Ζωντανή Ηχογράφηση Στο Fix by Πάνος Κιάμος. λοκαίνουργιος by Πάνος Κιάμος.

ἱ Ἀρχηγοί τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ἀνεκοίνωσαν περαιτέρω ὅτι θά ὀργανώσουν Διεθνῆ Ἡμέραν Προσευχῆς διά τήν Χριστιανικήν Κοινότητα καί τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν τῶν Ἱεροσολύμων καί ἐζήτησαν ἀπό τούς χριστιανούς ἀνά τόν κόσμον νά παρακολουθήσουν τό γεγονός τοῦτο εἰς τήν Ἱερουσαλήμ τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2019. ς μία Κοινότης δικαιοσύνης ἀπαιτοῦμεν νἀ τηρηθῇ ὁ κανών τοῦ νόμου καί ἱστάμεθα ἡνωμένοι ἐναντίον πάσης ἀποπείρας καταλήψεως τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς Ἐκκλησίας διά παρανόμων μέτρων ἤ ἀναγκαστικῆς ἐκκενώσεως ἀθώων ἐνοικιαστῶν. ροειδοποιοῦμεν ἐναντίον πάσης τοιαύτης ἀποπείρας ὅτι δέν θά φοβηθῶμεν νά χρησιμοποιήσωμεν ὅλα τά νόμιμα μέτρα, διά νά ἀντικρούσωμεν καί νά ἀποκλείσωμεν τοῦτο νά συμβῇ.

12, Κατάλογος τών ονομάτων των έν τη πρώτη οικουμενική συνόδω τιη' πατέρων, φ. 388^. 13. Περί του άντιμινσίου, δπερ έποίησε κυρ ΚεΤλος ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ό έκ του Χαρσιανι'του, ό Κεραμεύς. ρχ. Πολλάς ήμΤν εδωκεν οδούς κτ. φ. 389^. ύνταγμα τών θειων και ιερών κανόνων, τ. Λ'", σ. 141. 14, Νεαρά του άγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρ Αθανασίου και τών έν αυτή γεγραμμένων αρχιερέων, της ιεράς συνόδου αύτου.

ὸν ἀββὰ Ἰσαὰκ ἀγά- πησαν καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σύγχρονους ἅγιους Γέροντες. Γέροντας τῆς Αἴγινας Ἱερώνυμος συμβούλευε τὰ πνευματικά του παιδιά: Νὰ μὴν περάσει μέρα χωρὶς νὰ διαβάσεις ἔστω καὶ μιὰ σελίδα ἀπὸ τὸν ἀββὰ Ἰσαάκ. ατερικά ἀποφθέγματα -Ὅπως τὰ σπέρματα ποὺ ρίχνονται στὴ γῆ, ἔτσι καὶ ἐμεῖς μὲ τὸ νὰ πεθαίνου- με δὲν χανόμαστε, ἀλλὰ σπερνόμαστε γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε, ἀφοῦ ὁ θάνατος καταργήθηκε διὰ τῆς χάριτος Τοῦ Σωτήρος. Ἐκεῖνα ποὺ ὑπέμεινε διὰ τοῦ σώματος (ὁ Χριστός), αὐτὰ ὡς Θεὸς τὰ ὑπερύψωσε. αὶ πείνασε μὲν σωματικῶς, χόρταινε ὅμως θεϊκῶς τοὺς πεινῶντες.

αὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἵππου δύο μυριάδες μυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. αὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾿ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. πὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον. να αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ. αὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. αὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ.

Tracklist Hide Credits

A Φτάνει Ο Καημός
Lyrics By – Λ. Τζουλάκη
B Άφου Εμείς Τη Βρίσκουμε
Lyrics By – Π. Μαρίνου*

Companies, etc.

 • Phonographic Copyright (p) – D. Politis

Credits

 • Directed By [λαϊκῆς ὀρχήστρας] – Τ. Άγα*
 • Music By – Τών. Άγα*
 • Vocals – Πάνος Μαρίνος

Notes

℗ 1974 D. POLITIS

Συνοδεία λαϊκῆς ὀρχήστρας

Made in Greece.

Barcode and Other Identifiers

 • Matrix / Runout (Side A Label): 7XPG 823
 • Matrix / Runout (Side B Label): 7XPG 824
 • Rights Society: BIEM
 • Other (Side A License Number): 18245/3387/73
 • Other (Side B License Number): 18242/3382/73
Related to Πάνος Μαρίνος, Τών. Άγα - Λ. Τζουλάκη - Φτάνει Ο Καημός / Άφου Εμείς Τη Βρίσκουμε: